COMMUNITY
공지사항

line2010년 CPM 자격유지비 납부자 명단 2010-12-08

관리자
2010-12-08
조회수 369

2010년 CPM 자격유지비를 납부해 주신 회원 여러분께

감사드립니다.

자격유지비를 납부하시고, 혹시 제대로 입금이 되었는지 문의하시는

회원이 계셔서 이곳에는 성명만 기재하고, 정회원 란에 기타 자료를

올리도록 하겠읍니다.


기재순서는 irem no 순으로 올리겠읍니다.


cpm 정회원 <2010 년 자격유지비 납부자>

active member <50 명> [ ( irem no ) 영문 성명 ]

(143035) Jae-Un Kim (143064) Sung-Chan Hwang
(143074) Won Sang You (143075) Dong-Hwan Kim
(149669) Steve Jung (152051) Seong-Koog Hong
(152053) Jin-Seon Kim (152070) Myoung-Heui Lee
(152072) Sang-Seog Choi (152075) Woo-Tae Lee
(152080) Choon-Ok Myung (152084) Sei Hoon Lim
(152089) Seok Soon Hwang (152090) Hyeon-Suk Yoo
(152105) Moung Roul Han (152498) Yong-Nam Kim
(153847) Yean-Su Lee (156533) Soo-Hyun Hwang
(162461) Choong-Hyo Hyun (169071) Pill Song Ko
(169072) Ki Chan Kim (172723) Moo Chang Jang
(172773) Seok Won Hong (174950) Keun Sik Mun
(174973) Yong Cheol Shin (174975) Sae Woon Oh
(174979) Nae Gi Lim (175335) Sung Soo Kim
(175367) Geun Choon Lee (178268) Loretta(You Min) Kim
(182204) Jeoung Kwuen An (184647) Young Gee Na
(184649) Jiksub Moon (184662) Jong Baek Chung
(185655) Won Soo Lee (185658) Taek Soo Lee
(185663) Suk Ki Cho (191882) Hyung Rak Choi
(199966) Edward Yusuk Kim (199968) Ho Kim
(199972) Young Soo Seo (199974) Hyun Suk Sung
(199978) Kyung Whan An (200009) Dong Won Lee
(200012) Sung Hwan Lim (201506) Yoo Kyoung Kim
(201507) Young Taeg Kim (201508) Jong Ryul Park
(201509) Jong Lyul Lee (201523) Soon Ae Park
(이상 50명)


delete member -> active member 전환 회원 <3명>

(172711) Gun Woo Lee
(178187) Kwang Jong Lee
(178267) Byoung Chul Kwang
(이상 3명)


2011년 cpm 자격유지비 납부회원 active member <4명>

(188971) Jun kyu Lee (199982) Sun Hwa Yoon
(210316) Dong U Kim (212192) Mi soon Yum
(이상 4명)


이렇게 총 57명께서 납부해 주셨으며, IREM 본부에 송금하였읍니다.

다시한번 감사드리며, 개인별로 2010년 자격유지비 납부확인서를 송부하겠읍니다.
이미 받으신 회원도 있으시겠지만, 만약 납부확인서를 수령하지 못하신 회원께서는
사무국으로 요청해 주시기 바랍니다.
만약, 본 공지에 착오가 있으신 회원께서도 연락해 주시면, 확인하겠읍니다.


새해 복 많이 받으시고,, 2010. 12. 28 일에 있을 CPM DAY 에서 뵙겠읍니다.

사무국 올림

0 0